Edwin Torres: Futopo

Futopo (rehearsal)

 

Edwin Torres: poem/vocalizer

Sean G. Meehan: percussion

Ernesto Gomez: harmonica